AiLE VE Ç?FT DANI?MANLIK

AiLE VE Ç?FT DANI?MANLIK

Aile Dan??manl?k

Ya?anan sorunlar?n aile sistemi içerisinde ele al?nd???; kimi durumlarda ailenin tamam?n?n, kimi durumlardaysa bir k?sm?n?n sürece dahil edildi?i dan??manl?k hizmetidir. Bu nedenle; anne, baba, çocuk ve ailenin di?er bireyleri ayn? seansta bir arada görülebilir.

Çocuk, anne-baba ili?kisi üzerindeki dengesizlikler, anla?mazl?klar,

Aile ortam?nda ya?anan huzursuzluk ve gerilimler

Zorlay?c? ve a??r ya?am olaylar?, kay?p, hastal?k, ölüm, iflas vb.

Kar? koca anla?mazl?klar?

Ya?la birlikte gelen psikolojik durumdaki de?i?iklikler

Aile üyelerinden birinin sa?l?k sorunu ya da kayb?n?n ard?ndan aile dengesinin bozulmas?

Annenin gebeli?i ya da do?um yapmas? ile ba?layan süreçler

Çocuk ya da ergende geli?en uyum sorunlar? ya da davran?? de?i?iklikleri

Ekonomik kriz

Aile içinde ya?anan rol karma?alar? ve hiyerar?ik yap?n?n bozulmas?

Çocuklar?n evden ayr?lmas?(üniversiteye gitme, evlenme gibi), kar? kocan?n birlikte çocuksuz bir sisteme uyum sa?lamas?n? gerektiren süreçler

Aile sisteminde kriz yaratan her tür olay

Aile üyelerinden birinde ortaya ç?kan psikolojik rahats?zl?klar( panik atak, depresyon, alkol-madde kullan?m?, davran?? bozukluklar?, bipolar bozukluk, ?izofreni, yeme bozukluklar? vb)

 

 

 

 

Çift Dan??manl?k

Çiftlerin ili?kilerindeki çe?itli sorunlar?  anlama, çözme ve aralar?ndaki ili?kiyi geli?tirmelerine yönelik bir dan??manl?k hizmetidir.

 ?leti?im kurma, çat??ma çözme, farkl?l?klar? uzla?t?rabilme ve sa?l?kl? tart??ma becerileri kazand?rma amaçlanmaktad?r.

S?kl?kla Belirtilen Ba?vuru Nedenleri

?leti?im kopuklu?u

Anla??lmama ve t?kanma hissi

Yo?un ve k?r?c? tart??ma ve kavgalar

Evlilik d??? ili?kiler

K?skançl?k, güvensizlik

Haks?zl??a u?rama duygular?n? çok yo?un hissetme

Çat??malar? birlikte çözümleyememe

?li?kide mutsuzluk

Öfke patlamalar?

Cinsel problemler

?lgisizlik ve kopukluk

Ayr?l?k iste?i

?li?kilerinin çocuklar? olumsuz etkiledi?ini dü?ünme

 

 

 

 

 

 

Kayseri tüp bebek